Mapeco Most s. r. o.

Dotace
V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017596:Úspory energie v procesech MAPECO MOST a.s.“Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v rámci zpracovatelského procesu recyklačního centra společnosti MAPECO MOST a.s. Těchto úspor bude dosaženo výměnou stávající technologie za novou technologii vhodnější pro manipulaci s větším množstvím sypkých materiálů. Místem realizace je pozemek recyklačního centra na parcele 276/141 na listu vlastnictví č. 4530 v katastrálním území Čepirohy.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), a dále i náročnost údržby a oprav pro udržení stávajícího stroje v chodu. Stávající stroj je vcelku efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k jeho věku a opotřebení je jeho poměrná energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu. Hlavní příčinou je nejen stáří stroje a tím i jeho motorové jednotky, ale také náročný provoz ve zpracovatelském procesu.

Díky realizaci projektu dojde k dílčím úsporám na jednotlivých procesních krocích při manipulaci s materiálem a tím bude zefektivněn celý proces zpracování stavebního odpadu a výroby různých druhů recyklátu. Bude snížena spotřeba primárního paliva (motorové nafty) a tedy díky realizaci projektu bude zvýšena energetická i ekonomická efektivita v recyklačním centru.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

  • snížení spotřeby energií

  • snížení emisí CO2

  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.(©)2008 Mapeco, Všechna práva vyhrazena!
Tvorba internetových stránek, webdesign (©) 2022