Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy MAPECO MOST a.s

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013421

Popis projektu:

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce.

Cíle projektu:

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt

MAPECO MOST A.S. – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: MAPECO MOST a.s. – snížení energetické náročnosti

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17­_101/0013492

Realizací tohoto projektu došlo prostřednictvím výměny strojového parku ve výrobním areálu společnosti ke snížení energetické náročnosti výroby MAPECO MOST a.s. Energetické úspory se týkají konkrétních procesů při shromažďování, sběru a odstraňování odpadů.

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy MAPECO MOST a.s

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013421

Popis projektu:

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce.

Cíle projektu:

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017596:

Úspory energie v procesech MAPECO MOST a.s.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v rámci zpracovatelského procesu recyklačního centra společnosti MAPECO MOST a.s. Těchto úspor bude dosaženo výměnou stávající technologie za novou technologii vhodnější pro manipulaci s větším množstvím sypkých materiálů. Místem realizace je pozemek recyklačního centra na parcele 276/141 na listu vlastnictví č. 4530 v katastrálním území Čepirohy.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), a dále i náročnost údržby a oprav pro udržení stávajícího stroje v chodu. Stávající stroj je vcelku efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k jeho věku a opotřebení je jeho poměrná energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu. Hlavní příčinou je nejen stáří stroje a tím i jeho motorové jednotky, ale také náročný provoz ve zpracovatelském procesu.

Díky realizaci projektu dojde k dílčím úsporám na jednotlivých procesních krocích při manipulaci s materiálem a tím bude zefektivněn celý proces zpracování stavebního odpadu a výroby různých druhů recyklátu. Bude snížena spotřeba primárního paliva (motorové nafty) a tedy díky realizaci projektu bude zvýšena energetická i ekonomická efektivita v recyklačním centru.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

snížení spotřeby energií

snížení emisí CO2

snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.